Transakční analýzaJak se vyvíjí TA

Transakční analýza po smrti jejího zakladatele Erica Berneho pokračovala ve svém rozvoji především díky jeho spolupracovníkům, konkrétně Claudu Steinerovi, Fanitě English, Jackie L. Shiff, Robertu a Mary Gouldingových, se kterými realizoval pravidelná úterní setkávání v San Franciscu. Celkem můžeme sledovat tři hlavní proudy, které se ustálily na čtyřech aplikačních oblastech praxe. Těmi jsou psychoterapie, edukace, organizace a poradenství.

Knihy v TA

Vybrané hnihy Erica Berneho:
Transactional Analysis in Psychotherapy, publikováno v roce 1961. Jedná se o první knihu, ve které Berne představil koncepty transakční analýzy a teorii her. Popsal koncept Rodič-Dospělý-Dítě. Teorie her byla pouze nastíněna, nebyla tak rozpracovaná jako v jeho následující knize Games People Play.
Structure and Dynamics of Organizations and Groups, publikováno v roce 1963. V této knize Berne popsal skupinovou terapii, kterou provozoval především na Univerzitě v Californii. Jednalo se o základní ucelený komplex informací týkajících se skupinové dynamiky, klasifikací skupin, analýzu transakcí, přehled her a skupinové terapie.
Games People Play, publikováno v roce 1964. Kniha přinesla koncept her a transakční analýzu do hlavních psychologických směrů ve Spojených státech amerických a následně do celého světa. Obsahově se kniha zaměřuje na odhalení dynamiky lidských vztahů. Jedná se o stěžejní dílo Erica Berneho, které položilo základ celé teorii transakční analýzy. Ohlas na knihu podpořil tvůrčí činnost Berneho studentů, kteří dále rozvíjeli jeho teorii (jednalo se především o Thomase A. Harrise a Clauda Steinera). Kniha byla v 60. letech na území Spojených států amerických nejlépe prodávanou publikací v literatuře faktu. Kniha si držela více než 100 týdnů přední místo na seznamu nejúspěšnějších knih New York Times. Celkem bylo vydáno více než 5 mil. výtisků ve více jak dvaceti jazycích, včetně češtiny.
Principles of Group Treatment, publikováno v roce 1966. Kniha vydaná po obrovském úspěchu knihy Games People Play. Tato kniha nebyla zaměřena pro širokou veřejnost, ale na klinické psychology zaměřující se na skupinovou terapii. Poznatky o práci se skupinou následně posloužily jedné z aplikací teorie transakční analýzy ? organizace.
What Do You Say After You Say Hello?, publikováno v roce 1972. Jedná se o volné pokračování knihy Games People Play. Teorie transakční analýzy je ovšem mnohem lépe propracovaná o posunutá do větších detailů, než v knize Games People Play. Zaměřuje se na konceptualizaci strukturální analýzy egostavů, rituály, strukturování času a hry. Jedná se také o první knihu, v níž byl rozpracován koncept scénářů (Life scripts).

Časopisy v TA

Problematice transakční analýzy se věnují dva časopisy, konkrétně TAJ (Transactional Analysis Journal) a IJTAR (International Journal of Transactional Analysis Journal).

TAJ vydává ITAA (International Transactional Analysis Association) a je publikován vydavatelem SAGE jako čtvrtletník. Soustředí se na všechny oblasti aplikací transakční analýzy. Bližší informace na stránce http://tax.sagepub.com/.

Časopis IJTAR vydává EATA (European Association for Transactional Analysis) jako internetový časopis. Soustředí se na aktuální poznatky výzkumu v transakční analýze. Jeho editorkou je Julie Hay. Bližší informace a přístup na http://www.ijtar.org/.

Kdo stojí za vznikem TA

Eric Berne se narodil 10. května 1910 v Montrealu, Kanadě, jako Leonard Bernstein do rodiny polských a ruských imigrantů. Jeho otec David Hillel Bernstein byl praktický lékař, jeho matka Sarah Gordon Bernstein byla profesionální spisovatelka a editorka. Měl jednu mladší sestru Grace.
Po studiích odešel Berne do Spojených států amerických, kde působil jako stážista v Englewood Hospital v New Jersey. Po roce 1936 zahájil své působení na psychiatrii na Psychiatric Clinic of Yale, University School of Medecine, kde pracoval následující dva roky. V letech 1938 ? 1939 se stal americkým občanem a zkrátil své jméno na Eric Berne. Jeho další působení bylo jako klinický asistent na psychiatrii v Mt. Zion Hospital v New York City. V roce 1943 si založil privátní praxi v Norwalk, Connecticut. V Norwalk potkal svoji první manželku, se kterou měl dvě děti.
V letech 1943 až 1946 působil jako vojenský psychiatr. Postupně se vypracoval z prvního poručíka až na majora. Jako vojenský psychiatr začal pracovat se skupinami a se skupinovou terapií.
Přibližně v roce 1946 se po rozvodu přesunul do Carmel, California, kde mimo své praxe pokračoval v psychoanalytickém tréninku. V roce 1949 se znovu oženil, manželství trvalo do roku 1964. Tato léta byla pro Berneho nejstěžejnější, protože realizoval řadu výzkumů, vyučoval a taktéž působil v rámci vlastní klinické praxe. V roce 1949 byl uznán jako člen v American Psychiatric Association. Působil jako psychiatr v Mt. Zion Hospital v San Francisco a současně jako konzultant pro chirurgy americké armády. V roce 1951 se stal podporovatelem a navštěvujícím psychiatrem ve Veterans Administration and Mental Clinic v San Franciso.
Mezi lety 1964 až 1970 byl Berneho osobní život velmi chaotický. Jeho frustrace vedla k větší soustředěnosti na práci. Měl dva srdeční infarkty. V roce 1967 se znovu oženil, manželství v roce 1970 skončilo rozvodem. V roce 1970 dojednal s vydavatel Grove Press vydání jeho knihy What Do You Say After You Say Hello?, která shrnuje základní poznatky transakční analýzy a podrobněji rozpracovává teorii scénářů. Eric Berne po několika dalších infarktech zemřel 15. července 1970 a je pohřben v El Carmelo Cemetery v Pacifickém lesíku.

Jak je TA organizována ve světě

Transakční analytici a zájemci o transakční analýzu jsou sdružování v řadě různých asociací. Nejstarší a současně největší asociací je International Transactional Analysis Association (ITAA bližší info viz http://www.itaaworld.org/) se sídlem v San Franciscu. Členy mohou být pouze fyzické osoby. Ve spojených státech Amerických existuje také asociace United States of America Transactional Analysis Association (USATAA bližší info viz http://www.usataa.org/). V Evropě funguje European Association for Transactional Analysis (EATA -bližší info viz http://www.eatanews.org/), která sdružuje národní asociace. Největšími členy jsou Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse (DGTA ? bližší info viz http://dgta.de/), která má více jak 1700 členů. Početně jsou evropští transakční analytici významně zastoupeni i v Itálii (celkem tam existuje 7 různých asociací) a v Anglii (4 různé asociace). Světově významnou asociací je taktéž The South Asian Association of Transactional Analysts (SAATA, bližší info viz http://saata.org/). Asociace transakční analýzy existují celosvětově na všech kontinentech světa.

Klíčové pojmy Transakční analýzy

ŽIVOTNÍ POZICE

Berne vycházel z předpokladu, že každý člověk si na základě svých zkušeností především z raného dětství vytváří základní představy o sobě a o ostatních lidech. Z nich pak vyplývá celkový pocit vlastní hodnoty a hodnoty ostatních lidí, na jehož základě si následně buduje vztah / postoj  k sobě a ostatním. Tyto postoje mohou být pozitivní nebo negativní a pokud je zkombinujeme, získáme čtyři základní žiovtní pozice, ze kterých lidé mohou reagovat:

Já jsem OKTy jsi OK

Já nejsem OKTy jsi OK

Já jsem OKTy nejsi OK

Já nejsem OKTy nejsi OK

Pro každého člověka je typická jedna z těchto čtyř pozic a ovlivňuje jeho prožívání, myšlení a chování.

STROKE

STROKE je v TA základní jednotkou pozornosti. Pomocí stroků můžeme zjistit, kolik pozornosti věnujeme sobě nebo druhým a to v pozitivním i negativním slova smyslu. Berne vycházel z toho, že každý člověk potřebuje od druhých pozornost a uznání a sledoval v lidské komunikaci způsoby, jakými lidé tuto svoji potřebu naplňují. Slovo STROKE pochází z angličtiny a těžko se dá přeložit do českého jazyka jedním slovem. V angličtině slovo stroke vyjadřuje uznání, pohlazení, což má pozitivní význam, a zároveň facku, což je negativní.

EGO STAVY

Ego-stav je základní jednotkou teorie osobnosti. Je možno ho definovat  jako soubor vzájemně propojených myšlenek, pocitů a způsobů chování. Podle jejich původu Berne rozlišil tři druhy  ego-stavů, které nazval Rodičovský, Dětský a Dospělý ego-stav. Stručně jsou v literatuře transakční analýzy nazývány Rodič, Dospělý a Dítě. Tyto tři ego-stavy spojil dohromady, čímž vytvořil v TA model osobnosti

TRANSAKCE

Transakční analýza se zabývá tím, jak spolu lidé komunikují a co se mezi nimi během komunikace děje. TRANSAKCE je v TA  základní jednotkou komunikace a skládá se z podnětu a reakce. Reakce jednoho se stává podnětem pro druhého a tím se může rozvinout proces komunikace. Komunikace je definována  jako řetězec transakcí. V TA rozeznáváme různé druhy transakcí. Např.: komplementární, zkřížené, skryté.

ŽIVOTNÍ SCÉNÁŘ

Berne definuje životní scénář jako nevědomý životní plán vytvořený v dětství, který je pak dále rozvíjen a posilován.  Jedná se o soubor dětských rozhodnutí, která vznikají jako reakce dítěte na vnější okolí. Dítě je podle svých možností volí jako nejlepší strategie pro dosažení svých potřeb a přizpůsobení se nárokům daného prostředí. V dospělosti je aktivován stresovými situacemi a člověk ho nevědomě automaticky přehrává, což mu mnohdy přináší problémy. V terminologii TA nevědomě rozehrává psychologické hry.

PSYCHOLOGICKÉ HRY

Psychologickou hru lze vnímat jako dysfunkční způsob mezilidského chování, ve kterém je vždy nějaký skrytý motiv. Člověk ji hraje bez vědomí Dospělého a má tendenci opakovat stejné způsoby chování, které vedou k nepříjemným pocitům všech zúčastněných. Berne popsal různé psychologické hry ve své knize Jak si lidé hrají.

KONTRAKTOVÁNÍ, DOHODY

Práce každého transakčního analytika je založena na kontraktování neboli  vytváření oboustranných rovnocenných dohod s klientem / pacientem / žákem o tom, jaké změny chce dosáhnout a jak bude jejich společná práce probíhat.

Co je Transakční analýza

Transakční analýza je sociální psychologie,  která vznikla v  60. letech v USA. Jejím autorem je Kanaďan, psychiatr Eric Berne.  Transakční analýza v sobě zahrnuje velmi propracovanou teorii osobnosti a teorii komunikace a soustředí se na jejich účinné použití v praxi v oblasti psychoterapie, poradenství, edukace a v oblasti organizací.

Jaká je filozofie Transakční analýzy

Jazyk TA je záměrně jednoduchý, aby teorie byla přístupná nejen odborné ale také laické veřejnosti. Transakční analýza jako psychologická teorie vychází z myšlenek humanismu, existencialismu a fenomenologie. Staví na určitých filosofických předpokladech, které krátce definuje následujícím způsobem:

Lidé jsou OK, tzn. každý člověk má svou hodnotu a nikdo není nikomu lidsky nadřazen.

Lidé mají kapacitu myslet, tzn. mají schopnost vnímat a hodnotit svoje činy a nést si za ně zodpovědnost.

Lidé rozhodují o svém osudu a svá rozhodnutí mohou měnit tzn. lidé rozhodují o svém životě, mohou se rozvíjet a tím měnit svá rozhodnutí a s nimi i kvalitu svého života.

Práce každého transakčního analytika vychází z těchto předpokladů a je postavena na rovnocenném vztahu s klienty / pacienty, který je vyjádřen krátce Já jsem Ok, ty jsi OK.

K čemu je Transakční analýza vhodná

Transakční analýza pomáhá lidem porozumět tomu, jak funguje jejich osobnost v různých situacích a proč se jim některé věci v životě opakují. Pomocí transakční analýzy mohou pochopit komunikační styl vlastní i druhých a vědomě si volit svoje reakce. TA pomáhá lidem dosáhnout změn v jejich chování a prožívání.  Cílem TA je rozvoj autonomie člověka v jeho životě.

Zpět na začátek